Facebook
Elektroonilise müügi kasutajaleping (edaspidi Kasutajaleping) on põhikirja alusel tegutseva Nuputaja OÜ interneti-poe www.nuputaja.ee (edaspidi Müüja) ja ostja (edaspidi Ostja) vahel sõlmitud tellimuse  (edaspidi Tellimus) ja/või ostu-müügilepingu (edaspidi Leping) kohustuslik ja lahutamatu osa. Kasutajaleping tutvustab Ostjale ostu-müügi ja kohaletoimetamise tingimusi Müüja interneti-poes (edaspidi E-pood).

1. ÜLDISED REEGLID

1.1. Müüja E-poe teenuseid võivad kasutada:
1.1.1. Vähemalt 18-aastased õigusvõimelised isikud;
1.1.2. Alaealised, vanuses 14-18 aastat, juhul, kui neil on vanemate, lapsendajate või eestkostjate nõusolek,  või juhul, kui lapsel on kasutada isiklikud rahalised vahendid;
1.1.3. Kõik juriidilised isikud;
1.1.4. Kõikide ülalnimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad.
1.2. Kaupade ja/või teenuste hinnad, mis on ära toodud Müüja E-poe kataloogis, kehtivad ainult kaupade ja/või teenuste ostmisel/tellimisel Müüja E-poes.
1.3. Selleks, et kasutada Müüja E-poe teenuseid, peab Ostja kõigepealt välja valima oma lemmiktooted Müüja E-poes. Välja valitud kaubad lisab Ostja ostukorvi. Kui kaup on ostukorvis, valib Ostja makseviisi ja täidab oma andmed registreerumiseks. Pärast andmete sisestamist lisab Ostja täiendavad kontaktid/kommentaarid. Ostja täpsustab tarne- ja makseviisi. Ostja kinnitab oma Тellimuse. Pärast Тellimuse kinnitamist saadab Müüja Ostjale registreerumisel näidatud e-posti aadressile andmed maksmiseks (arve). Ostja tasub kauba ja/või teenuse eest, valides ühe pakutavatest makseviisidest. Kui raha on Ostjalt  Müüja kontole laekunud, hakkab Müüja täitma kauba/teenuse Тellimust.
1.4. Esitatud Ostja / Müüja andmeid (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, isiklik kontonumber jne) kasutatakse ainult Ostja ja Müüja vaheliste kohustuste täitmiseks ning nende huvide kaitsmiseks. Neid andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhtudel, mis on ette nähtud Eesti Vabariigi seadustega.
1.5. Kokkulepe Оstja ja Мüüja vahel sõlmitakse hetkest, mil Ostja komplekteerib oma ostukorvi E-poes, vajutab nupule "Nõustun tingimustega", täidab järgmises aknas Ostja andmed  ja klõpsab „Edasi" nupule. Iga Ostja ja Müüja vaheline Leping salvestatakse Müüja andmebaasis.
 1.6. Toodete ja/või teenuste kirjeldused on Müüja poolt ära toodud eesti keeles. Mõned kirjeldused ja juhised on tõlgitud kauba tootja keelest ja seepärast ei ühildu tõlge täpselt originaaltekstiga.

2. ISIKLIKE ANDMETE KAITSE

2.1. Ostja võib tellida tooteid E-poest www.nuputaja.ee kahel viisil:
2.1.1. Registreerudes veebilehel, sisestades oma kasutajanime ja parooli;
2.1.2. Ilma veebilehel registreerumata.
2.2. Ostja, tellides kaupa vastavalt kasutajalepingu punktidele 2.1.1. ja 2.1.2., peab esitama oma isiklikke andmeid (nime, saateaadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi), mis on vajalikud Müüja poolt esitatud formularide nõuetekohaseks täitmiseks.
2.3. Ostja, kinnitades Kasutajalepingu, nõustub, et punktis 2.2. ära toodud isiklikke andmeid töödeldakse E-poes www.nuputaja.ee ettevõtte tegevuse ja turundus analüüsi eesmärkidel.
2.4. Müüjal on õigus saata informatiivseid sõnumeid, mis on vajalikud Тellimuse täitmiseks, Ostja poolt osundatud e-posti aadressile ja telefoninumbrile.
2.5. Kui Ostja ei soovi, et tema e-posti aadressi või telefoninumbrit kasutatakse turuanalüüsi eesmärgil, peab ta sellest teavitama Müüjat e-posti info@nuputaja.ee vahendusel;
2.6. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud meie partneritele, kes osalevad Ostjaga sõlmitud Lepingu tingimuste täitmisel. Kõikidel muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult kooskõlas korraga, mis on sätestatud Eesti Vabariigi seadustes.

3. OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ostjal on õigus valida ja tellida kõiki tooteid ja/või teenuseid, mis on ära toodud Müüja E–poe kataloogis.
3.2. Kasutades Müüja E-poe teenuseid, nõustub Ostja elektroonilise müügi eeskirjadega ja kohustub neid täielikult järgima.
3.3. Ostja, täites kauba ja/või teenuse Тellimust ja/või sõlmides Lepingut Müüjaga, kohustub esitama täielikke ja õigeid andmeid. Kui Ostja andmetes on toimunud muudatused, peab Ostja teavitama sellest Müüjat 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul Müüja rekvisiitides näidatud e-posti aadressil. Kui Ostja ei ole teavitanud Müüjat isikuandmete muutustest, täidab Müüja Тellimust vastavalt viimastele Ostja poolt esitatud andmetele. Sellisel juhul kaotab Ostja õiguse väljendada oma pretensioone Тellimuse täitmise, selle ebatäpse täitmise  ja/või täitmata jätmise üle. Kui pärast Ostja teavitamist Müüja poolt Ostja rekvisiitides osundatud e-posti aadressil , Ostja ei eemalda vigaseid andmeid 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul, on Müüjal õigus mitte tagastada toote ja/või teenuse eest tasutud raha.
3.4. Ostja nõustub, et enne ja pärast tasumist kontrollib Müüja seaduslikul viisil Ostja maksevõimet.
3.5. Ostja vastutab kõikide seaduslike ja ebaseaduslike tegude eest Müüja E-poe kasutamisel.
3.6. Ostja kohustub tellitud kaupa vastu võtma. Kui ostja keeldub ilma mõjuva põhjuseta kauba vastuvõtmisest, peab ta 5 (viie) kalendripäeva jooksul hüvitama Müüjale kulud, mis on tekkinud kauba tarnimisel ja tagastamisel, samuti muud kulud.
3.7. Kui Ostja viivitab punktis 3.6. märgitud, Müüja poolt kantud kulude tasumisega, arvestatakse viivist suuruses 0,3 % võlgnevusest iga viivitatud päeva eest. Makse hilinemise korral suunatakse laekunud summad kõigepealt viivise katteks, sõltumata maksedokumentidel ära märgitud selgitustest. Järgnevad summad arvestatakse tagastuskulude katteks.
3.8. Ostja kohustub mitte avaldama E-poes registreerumise ja Тellimuse isiklikke andmeid kolmandatele isikutele. Müüja ei vastuta Ostja andmeid kasutanud kolmandate isikute tegevuse eest.
3.9. Müüja ei vastuta kolmandate isikute mistahes tegevuse eest, kui nad on kasutanud Ostja pangandussüsteemi ja esitanud Tellimuse ja/või sõlminud Lepingu ja/või tasunud Müüja E-poes.
3.10. Juhtudel, mis on ära näidatud lõigetes 3.8. ja 3.9., on Müüjal õigus arvata, et Müüja E-poes on tegutsenud Ostja.

4. MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Kui registreerumise, Tellimuse esitamise ja/või Lepingu sõlmimise ajal Müüjaga, annab Ostja enda kohta valesid, ebatäpseid, eksitavaid, puudulikke andmed või ei täida muid Kasutajalepingust tulenevaid kohustusi, on Müüjal õigus tellimus kohe tühistada ja piirata Ostja õigust kasutada Müüja E-poodi.
4.2. Müüjal on õigus ilma ette teatamata peatada või lõpetada Ostja tegevust, registreerumist, Tellimuse täitmist ja/või E-poe teenuste kasutamist, kui on alust arvata, et Ostja tegeleb keelatud tegevusega või üritab mõnel muul moel kahjustada Müüja E-poe stabiilset tööd.
4.3. Kui Müüja ei suuda ettenägematutel asjaoludel tellitud kaupa Ostjale tarnida, kohustub Müüja pakkuma analoogset või sarnaste omadustega toodet. Ostjale, kes keeldub analoogsest  või sarnaste omadustega tootest, tagastab Müüja kauba eest tasutud summa 10 (kümne) tööpäeva jooksul pangaülekandega Ostja pangakontole, pärast seda, kui kaup on tagastatud Müüjale. Sellisel juhul tasub Müüja tarnimise ja tagastusega seotud kulud.
4.4. Ostja võlgnevuse korral on Müüjal õigus võlgnevuse väljanõudmiseks kaasata kolmandaid isikuid ja/ või edastada andmeid Ostja maksejõuetuse kohta kolmandatele isikutele. Võlgade sissenõudmisega seotud kulud katab Ostja.
4.5. Müüjal on õigus ühepoolselt, ilma ette teatamata ja oma äranägemise järgi peatada, lisada ja muuta Kasutajalepingut ja muid dokumente, mis on seotud Kasutajalepinguga, teavitades sellest Ostjat Müüja E-poe vahendusel. Kasutajalepingu lisad ja muudatused jõustuvad väljailmumise päeval, st pärast nende väljapanemist E-poe veebilehel.

5. KAUBA TARNIMINE

5.1. Kaupa tarnib Müüja või Müüja volitatud esindaja.
5.2. Kauba kättesaamisel peab Ostja koos Müüjaga või Müüja volitatud esindajaga kontrollima paki (kauba) seisukorda.
5.3. Pärast tarne-saatelehe allkirjastamist Ostja poolt loetakse pakk (kaup) tarnituks.
5.4. Märgates paki (kauba) kahjustusi peab Ostja selle koheselt tarne-saatelehel ära märkima ja  täitma vabas vormis kahjustuste akti. Eeldatakse, et Ostjale, kes on  allkirjastanud saatelehe ilma kommentaarideta, on pakk (kaup) tarnitud nõuetekohaselt. Eraldi ostu-müügiakti ei vormistata.
5.5. Tavaline kauba tarneaeg on kaks 2 (kaks) kuni 5 (viis) tööpäeva. Tarneaeg ei sisalda kauba ärasaatmiseks vajalikku ettevalmistusaega, seepärast võib üldine kättetoimetamisaeg mõnel juhul pikeneda 1 (ühe) või 2 (kahe) tööpäeva võrra. Mõnede kaupade kättetoimetamisaeg võib olla pikem, juhul, kui kaup tarnitakse otse tootjalt või vajab ettetellimist.

6. TOOTE GARANTII

6.1. Kui tootja ei anna oma toodetele garantiid, siis kehtib neile standardne garantiiaeg pikkusega kaks aastat. Sel juhul on garantii kehtiv täpselt kaks aastat ostudokumendis märgitud kuupäevast.
6.2. Garantiiaja jooksul on Ostjal õigus tootja süü tõttu tekkinud toote defekti tasuta kõrvaldamiseks, juhul, kui garantiitingimused on täidetud. Garantii kehtib toote- ja materjalivigadele ning ei kehti loodusõnnetuste, loomuliku kulumise, vale kasutamise  ja tahtliku rikkumise käigus tekkinud kahjustustele toote paigaldajate, kasutajate või kolmandate isikute poolt.
 6.3. Pärast toote remonti või väljavahetamist kehtivad tootele  garantiiteeninduse tingimused järelejäänud garantiiaja jooksul.
6.4. Garantiiteenust osutatakse ainult juhul, kui on olemas ostudokument ja Ostja üksikasjalik kirjeldus defekti kohta. Toote seerianumber peab ühtima ostudokumendil näidatud numbriga.
6.5. Kõik kulud, mis on seotud toote transpordiga tehnilise teenistuse keskusesse ja tagasi, katab Ostja.
6.6. Tootja võib anda tootele garantii pikemaks ajaks kui aasta. Pärast Müüja garantiiaja lõppu ei vastuta Nuputaja OÜ tootja poolt pakutavate garantiitingimuste eest.

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
7.2 Tagastatav toode peab olema puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada tagastamisteade e-mailile info@nuputaja.ee.
7.4 Lepingust taganemisel tuleb Ostjal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul pärast Lepingust taganemisest teatamisest, tagastada.
7.5 Tagastamisel kantakse Ostjale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 (viis) tööpäeva pärast Lepingust taganemise teate saamist.
7.6 Raha kantakse üle samale arveldusarvele, kust toimus selle laekumine Müüjale.
7.7 Ostja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud Ostja Тellimusele.
7.8 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutajalepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.

8. LÕPPSÄTTED

8.1. Kõik Ostja ja Müüja vahelised Lepingud on kehtivad kuni viimastest tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni.
8.2. Kui Оstja ei nõustu uue Kasutajalepingu sätetega, nende osalise täiendamisega või muutmisega, on Ostjal õigus keelduda, tingimusel, et ta kaotab õiguse kasutada Müüja E-poe teenuseid.
8.3. Kui Оstja kasutab pärast Kasutajalepingus tehtud muudatusi jätkuvalt Müüja E-poe teenuseid, loetakse, et Ostja nõustub Kasutajalepingu uue redaktsiooniga, selle muudatustega  või täiendustega.
8.4. Kõik vaidlused või lahkarvamused, mis tulenevad käesolevast Kasutajalepingust, sellega seotud asjaoludest või mis on seotud Kasutajalepingust tulenevate kohustuste täitmisega, lahendatakse  läbirääkimiste teel, kui kokkulepet ei saavutata, siis kohtus.

9. MÜÜJA ANDMED

E-pood:  www.nuputaja.ee
Reg. nr: 12302189
KMKR: EE101562900
Aadress: A.H. Tammsaare tee 104a, Mustamäe Keskus,
Tallinn 12918, Eesti
Arveldusarve: EE422200221055592517
Pank: Swedbank AS
E-post: info@nuputaja.ee
Tel. : +372 66056006